Chương trình đào tạo sơ cấp - Giám đốc hợp tác xã (28.03.2018)

Tên nghề:Giám đốc hợp tác xã

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Đối tượng tuyển sinh: Hội đồng quản trị, Giám đốc hợp tác xã; Cán bộ, thành viên hợp tác xã/tổ hợp tác; Người dân có mong muốn bổ sung kiến thức để thành lập hợp tác xã.

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 14

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ Sơ cấp Giám đốc hợp tác xã

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp

- Kiến thức:

+ Trang bị kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị hợp tác xã;

+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình hợp tác xã;

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị hợp tác xã;

- Kỹ năng:

+ Có khả năng tham gia xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của hợp tác xã;

+ Có khả năng tham gia xây dựng hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật;

+ Có khả năng tham gia thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;

+ Lập kế hoạch chi tiết về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình hợp tác xã;

+ Có khả năng tham gia lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hợp tác xã;

+ Thiết lập mối quan hệ giữa thành viên với hợp tác xã với các đối tác;

+ Có được kỹ năng giao tiếp và kỹ năng lãnh đạo.

- Thái độ:

+ Tuân thủ chính sách pháp luật hợp tác xã và pháp luật khác có liên quan;

+ Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể và xã hội;

+ Trung thực trong công việc được phân công;

+ Luôn có ý thức rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

2. Cơ hội việc làm:

            Sau khi học xong chương trình người học:

+ Tham gia Hội đồng quản trị, Giám đốc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học tối thiểu:

            - Thời gian đào tạo: 06 tháng

            - Thời gian học tập: 24 tuần

            - Thời gian thực học tối thiểu: 450 giờ

            - Thời gian ôn tập và kiểm tra kết thúc khóa học: 30 giờ (kiểm tra kết thúc khoá học: 10 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học: 480 giờ

            - Thời gian học các môn học, mô đun: 450 giờ

            - Thời gian học lý thuyết: 150 giờ; Thời gian học thực hành, kiểm tra kết thúc môn học/mô đun: 300 giờ

            - Thời gian ôn tập, kiểm tra cuối khóa: 30 giờ

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

1. Chương trình tổng quát

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

MH01

Luật Hợp tác xã

30

10

19

1

MH02

Luật Kinh tế

30

10

19

1

MH03

Quản trị học

30

10

19

1

MH04

Kỹ năng đàm phán và ký hợp đồng

30

10

19

1

MH05

Quản trị Marketing

30

10

19

1

MH06

Quản trị nhân sự

30

10

19

1

MH07

Quản trị sản xuất

30

10

19

1

MH08

Quản trị chất lượng

30

10

19

1

MH09

Quản trị tài chính hợp tác xã

30

10

19

1

MH10

Kế toán quản trị

60

20

38

2

MH11

Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh

30

10

19

1

MH12

Cung ứng tập trung

30

10

19

1

MH13

Tiêu thụ tập trung

30

10

19

1

MH14

Tín dụng nội bộ

30

10

19

1

 

Ôn tập cuối khóa

20

 

20

 

 

Kiểm tra kết thúc khóa học

10

 

 

10

 

Tổng cộng

480

150

305

25

 

2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học/mô đun và kết thúc khóa học:

2.1. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học/mô đun:

Kiểm tra kết thúc môn học/mô đun thực hiện theo Quyết định số Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định về đào tạo trình độ  sơ cấp.

2.2. Hướng dẫn kiểm tra kết thúc khóa học:

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Lý thuyết

Trắc nghiệm

90 phút

2

Kỹ năng nghề

Thực hành

4 giờ

 

2.3. Công nhận tốt nghiệp:

Thực hiện theo Quyết định số Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định về đào tạo trình độ  sơ cấp.

IV. TUYỂN SINH

1. Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển và được thực hiện nhiều lần trong năm.

3. Hình thức xét tuyển Thực hiện theo Quyết định số Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định về đào tạo trình độ  sơ cấp.

V. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Hướng dẫn thực hiện môn học, mô đun:

- Thiết bị dạy nghề:Bảng viết, Máy vi tính có kết nối internet, máy chiếu (Projector), phần mềm Excel, phần mềm Misa, phần mềm HTKK.

- Tài liệu tham khảo:

+ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc Hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 20 tháng 11 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01/07/2013.

+ Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

+ Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

+ Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, áp dụng từ 01/01/2015.

+ Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, áp dụng từ 01/01/2017

+ Thông tư 24/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã

+ Thông tư 83/2015/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với hợp tác xã, áp dụng từ 15/7/2015

+ Giáo trình Nguyên lý kế toán….

+ Giáo trình Kế toán tài chính…..

- Phương pháp và tổ chức thực hiện:

+  Giáo viên giảng dạy lý thuyết, thực hành và tích hợp phải bám sát vào nội dung chương trình, sử dụng phương tiện hỗ trợ Projector khi cần để phát huy tối đa khả năng tư duy của học viên. Khi dạy thực hành và tích hợp phải có phiếu hướng dẫn thực hiện.

+  Bố trí trình tự các môn học/mô đun như trình bày dưới đây, những môn học/mô đun không nêu thì bố trí phù hợp với kế hoạch giảng dạy.

1. Kế toán quản trị

2. Tín dụng nội bộ

2. Hướng dẫn thực hiện chương trình đào tạo

Tùy theo điều kiện cụ thể có thể tổ chức đào tạo theo các hình thức như sau:

2.1. Hình thức tập trung

            Tổ chức học tập trung theo cấu trúc chương trình

2.2 Hình thức đào tạo theo mô đun

            Học viên học theo từng mô đun, kết thúc mỗi mô đun hoặc một đợt học (nhiều mô đun). Học viên có kiểm tra đạt sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành mô đun.

            Học viên sau khi hoàn thành các mô đun đào tạo sẽ được tổ chức ôn tập và kiểm tra kết thúc khóa học. Học viên có kết quả kiểm tra đạt sẽ được cấp chứng chỉ Sơ cấp theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Liên thông đào tạo

            Học viên có chứng chỉ Sơ cấp, nếu đủ điều kiện tham gia học trung cấp theo nghề phù hợp sẽ được giảm một số môn học/mô đun của chương trình đào tạo đó theo quy định của Trường.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

đã ký

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Online: 38
  • Hôm nay: 103
  • Tháng: 3374
  • Tổng: 244572