Chương trình đào tạo trung cấp - Kế toán doanh nghiệp (04.11.2015)

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã nghề: 40340301;

Trình độ đào tạo: Trung cấp;

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì bổ sung phần văn hoá trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Số lượng môn học đào tạo: 33;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp.


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:                                   

- Kiến thức:

+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

+ Vận dụng được kiến thức tin học trong công tác kế toán;

+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

- Kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;

+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

+ Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp;

+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

+ Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

+ Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

+ Sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

+ Có lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;

+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;

+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;

+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;

+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;

+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;

+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi học xong nghề Kế toán doanh nghiệp, học viên có cơ hội thực hiện được công việc kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã.


II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Thời gian học tập: 90 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 2,550 giờ

- Thời gian ôn kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 280 giờ (Trong đó thi tốt nghiệp: 80 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 210 giờ

- Thời gian học các môn học đào tạo nghề: 2,340 giờ

- Thời gian học lý thuyết: 804 giờ; Thời gian học thực hành: 1,746 giờ

3. Thời gian học văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1200 giờ

          (Danh mục các môn học văn hoá Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp.Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả).


III.- DANH MỤC MÔN HỌC, MÔN DUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔDUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ (Anh văn)

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

2,340

698

1,539

103

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

360

238

100

22

MH 07

Kinh tế chính trị

60

40

16

4

MH 08

Luật kinh tế

30

20

8

2

MH 09

Soạn thảo văn bản

45

27

15

3

MH 10

Kinh tế vi mô

60

40

17

3

MH 11

Lý thuyết thống kê

45

30

13

2

MH 12

Lý thuyết tài chính tiền tệ

45

31

11

3

MH 13

Lý thuyết kế toán

75

50

20

5

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1,980

460

1,439

81

MH 14

Thống kê doanh nghiệp

60

30

26

4

MH 15

Thuế

60

30

26

4

MH 16

Tài chính doanh nghiệp

75

40

30

5

MĐ 17

Kế toán doanh nghiệp 1

120

50

62

8

MĐ 18

Kế toán doanh nghiệp 2

120

50

62

8

MĐ 19

Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất

150

0

140

10

MH 20

Phân tích hoạt động kinh doanh

60

30

26

4

MH 21

Kiểm toán

30

15

13

2

MĐ 22

Tin học kế toán

60

15

43

2

MĐ 23

Thực tập nghề nghiệp

165

0

165

0

MĐ 24

Thực tập tốt nghiệp

570

0

570

0

MH 25

Quản trị học

45

25

17

3

MH 26

Marketing

45

25

17

3

MH 27

Kinh tế phát triển

45

25

17

3

MH 28

Quản trị doanh nghiệp

45

30

12

3

MH 29

Kế toán ngân sách xã, phường

60

20

36

4

MH 30

Kế toán hợp tác xã

60

25

31

4

MH 31

Kế toán thương mại dịch vụ

60

25

31

4

MH 32

Kế toán hành chính sự nghiệp

60

25

31

4

MĐ 33

Thực hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

90

0

84

6

Tổng cộng

2,550

804

1,626

120

 IV-   KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN VÀ THI TỐT NGHIỆP:

4.1-  Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

            -   Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành

            -   Thời gian kiểm tra: + Lý thuyết: không quá 120 phút.

                                                            + Thực hành: không quá 8 giờ.

4.2- Thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

 

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

2

Văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

 Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề

 

 

 

 

- Thực hành nghề

 

- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

 

Viết

Vấn đáp

 

 

 

Trắc nghiệm

Bài thi thực hành

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

(40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/học sinh)

Không quá 90 phút

Không quá 4 giờ

 

Không quá 8 giờ

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)     

 

 

 

Phòng Đào Tạo

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

  • Online: 76
  • Hôm nay: 194
  • Tháng: 3026
  • Tổng: 151443