Chương trình đào tạo trung cấp - Quản trị mạng máy tính (27.03.2018)

Tên nghề: Quản trị mạng máy tính

Mã nghề: 5480210

Trình độ đào tạo: Trung cấp

 

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và ào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 22

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

 - Kiến thức:

            + Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

            + Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

            + Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì  hệ thống mạng máy tính;

            + Mô tả các phương thức phá hoại và các biện pháp bảo vệ;

            + Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn.

- Kỹ năng

            + Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

            + Thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

            + Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

            + Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;

            + Quản trị website, thư điện tử;

            + Đảm bảo an toàn hệ thống mạng;

            + Bảo trì được hệ thống mạng máy tính.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

 - Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tuởng Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước;

 • Thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã

hội Chủ nghĩa Việt Nam;

 • Nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân;

biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;

+ Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.

 - Thể chất, quốc phòng:

 •  Phân biệt được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể

dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;

 • Mô tả được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc

phòng - An ninh;

 • Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ

quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính, học sinh làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp hoặc thực hiện việc thi công công trình mạng.

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

       - Thời gian đào tạo: 2 năm

            Thời gian học tập: 70 tuần

            Thời gian thực học tối thiểu: 1.755 giờ

            Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 150 giờ

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

 • Thời gian học các môn học chung bắt buộc:  210 giờ
 • Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 1.545 giờ

3. Thời gian học văn hóa Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1020 giờ

            Danh mục các môn học văn hóa Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và ào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả.

III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

Số TC

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

12

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

2

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

1

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

3

45

28

13

4

MH 05

Tin học

2

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ

3

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

51

1.545

350

1.143

52

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

15

450

120

312

18

MĐ 07

Tin học văn phòng

4

120

30

85

5

MĐ 08

Lập trình căn bản

2

60

15

43

2

MĐ 09

Cơ sở dữ liệu

3

90

30

56

4

MĐ 10

Lắp ráp và cài đặt máy tính

3

90

15

72

3

MĐ 11

Mạng máy tính

3

90

30

56

4

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

36

1.095

230

831

34

MĐ 12

Lập trình ứng dụng

3

90

20

67

3

MĐ 13

Thiết kế, xây dựng mạng LAN

3

90

20

67

3

MĐ 14

Quản trị mạng

4

120

30

85

5

MĐ 15

Quản trị hệ thống WebServer và MailServer

4

120

30

85

5

MĐ 16

An toàn mạng

3

60

30

28

2

MĐ 17

Thực tập tốt nghiệp

9

360

0

360

0

MĐ 18

Vẽ đồ hoạ (Photoshop/Core draw)

2

45

15

28

2

MĐ 19

Thiết kế trang WEB

2

60

20

35

5

MĐ 20

Lập trình trang WEB

2

60

20

35

5

MĐ 21

Chuyên đề ứng dụng

5

150

45

100

5

MĐ 22

An toàn vệ sinh công nghiệp

2

30

20

8

2

Tổng cộng

63

1.755

456

1.230

69

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN VÀ THI TỐT NGHIỆP:

1-  Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

            -   Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành

            -   Thời gian kiểm tra:          + Lý thuyết: không quá 120 phút.

                                                            + Thực hành: không quá 8 giờ.

2- Thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Vấn đáp

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/)

2

Văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết

 

Viết

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/)

 

- Thực hành

Bài thi thực hành

Không quá 24 giờ

 

* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

 

 


HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)    

Phòng Đào tạo

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Online: 24
 • Hôm nay: 70
 • Tháng: 3341
 • Tổng: 244539