Chương trình đào tạo trung cấp - Quản trị mạng máy tính (04.11.2015)

Tên nghề: Quản trị mạng máy tính

Mã nghề: 404080206;

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 29

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp


I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.Kiến thức, kỹ năng  nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính;

+ Trình bày được kiến thức nền tảng về mạng máy tính;

+ Trình bày được nguyên tắc, xây dựng, cài đặt và cấu hình, vận hành và quản trị, bảo trì  hệ thống mạng máy tính;

+ Mô tả các phương thức phá hoại và các biện pháp bảo vệ;

+ Có khả năng tự nâng cao trình độ chuyên môn.

- Kỹ năng

+ Khai thác được các ứng dụng trên hệ thống mạng;

+ Thi công hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình;

+ Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng Windows Server;

+ Cài đặt và cấu hình được các dịch vụ: DNS, DHCP, RRAS, Web, Mail;

+ Quản trị website, thư điện tử;

+ Đảm bảo an toàn hệ thống mạng;

+ Bảo trì được hệ thống mạng máy tính.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

 • Chính trị, đạo đức:

+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tuởng Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Việt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước;

+ Thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam;

+ Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.

 - Thể chất, quốc phòng:

+  Phân biệt được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể

dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;

+ Mô tả được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc

phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ

quốc.

3. Cơ hội việc làm:

Sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp nghề Quản trị mạng máy tính, học sinh làm được công việc quản trị mạng tại các doanh nghiệp hoặc thực hiện việc thi công công trình mạng.


II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

 • Thời gian đào tạo: 2 năm
 • Thời gian học tập: 90 tuần
 • Thời gian thực học tối thiểu: 2,550 giờ
 • Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 210 giờ Trong đó thi tốt nghiệp: 60 giờ

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

 • Thời gian học các môn học chung bắt buộc:  210 giờ
 • Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 2,340 giờ

3. Thời gian học văn hóa Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở: 1020 giờ

Danh mục các môn học văn hóa Trung học phổ thông và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và ào tạo trong Chương trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu được các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả.


III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

1. Danh mục môn học, mô đun

 MH/MĐ

Tên môn học, mô đun

Thời gian đào tạo (giờ)

 

 

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

I

Các môn học chung

210

106

87

17

MH 01

Chính trị

30

22

6

2

MH 02

Pháp luật

15

10

4

1

MH 03

Giáo dục thể chất

30

3

24

3

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

45

28

13

4

MH 05

Tin học

30

13

15

2

MH 06

Ngoại ngữ

60

30

25

5

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc

2,340

815

1,436

89

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

675

35

3

 

MĐ 07

Tin học văn phòng

120

45

70

5

MH 08

Kiến trúc máy tính

90

45

41

4

MH 09

Lập trình căn bản

120

45

70

5

MH 10

Cơ sở dữ liệu

90

45

41

4

MH 11

Mạng máy tính

90

45

41

4

MH 12

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

90

45

41

4

MH 13

Nguyên lý hệ điều hành

75

45

26

4

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn nghề

1,665

500

1,106

59

MĐ 15

Thiết kế, xây dựng mạng LAN

120

45

70

5

MĐ 16

Quản trị mạng

120

45

70

5

MĐ 17

Quản trị hệ thống WebServer và MailServer

120

45

70

5

MH 18

An toàn mạng

60

30

27

3

MĐ 19

Thực tập tốt nghiệp

360

15

340

5

MH 20

Toán ứng dụng

60

45

12

3

MĐ 21

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft Access

75

30

42

3

MĐ 22

Lắp ráp và cài đặt máy tính

90

15

72

3

MĐ 23

Vẽ đồ hoạ (Photoshop/Core draw)

45

15

28

2

MH 24

Anh văn chuyên ngành

75

30

42

3

MĐ 25

Thiết kế trang WEB

90

30

56

4

MĐ 26

Chuyên đề

135

15

117

3

MH 27

An toàn vệ sinh công nghiệp

30

20

8

2

MH 28

Kỹ thuật điện - Điện tử

90

30

56

4

MĐ 29

Lập trình trực quan

120

45

70

5

Tổng cộng

2,550

915

529

106


IV. KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN VÀ THI TỐT NGHIỆP:

1.  Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:

-   Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành

-   Thời gian kiểm tra:    + Lý thuyết: không quá 120 phút.

                                      + Thực hành: không quá 8 giờ.

2. Thi tốt nghiệp:

Số TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

          Chính trị

Viết

Vấn đáp

Không quá 120 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/)

2

Văn hoá Trung học phổ thông đối với hệ tuyển sinh Trung học cơ sở

Viết, trắc nghiệm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo

3

Kiến thức, kỹ năng nghề:

- Lý thuyết nghề

 

Viết

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/)

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Không quá 24 giờ

 

* Mô đun tốt nghiệp (tích hợp lý thuyết với thực hành)

Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành

Không quá 24 giờ

           

 

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký        

 

Phòng Đào tạo

ĐĂNG NHẬP

THƯ VIỆN

HỖ TRỢ

<p>Tìm kiếm google.com</p>

TIN QUAN TÂM

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Online: 79
 • Hôm nay: 197
 • Tháng: 3029
 • Tổng: 151446