Chương trình đào tạo bồi dưỡng Cán bộ Hợp tác xã năm 2023

Thứ năm - 10/03/2022 15:54
I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
STT Tên chương trình, nội dung Đối tượng Thời gian   Ghi chú  
 
    1 Trung cấp  
1.1 Nông nghiệp công nghệ cao Cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong HTX 1,5 năm   Học phí:
- Miễn phí 100% đối với đối tượng mới tốt nghiệp THCS.
- Giảm 50% đối với đối tượng  cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong HTX.
 
1.2 Thương mại điện tử  
1.3 Quản trị danh nghiệp vừa và nhỏ  
1.4 Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ  
1.5 Kế toán doanh nghiệp  
1.6 Kế toán Hợp tác xã  
1.7 Quản trị mạng máy tính  
1.8 Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí (nghề trọng điểm Quốc gia)  
1.9 Pháp luật  
1.10 Quản trị kinh doanh  
    2 Sơ cấp  
2.1 Giám đốc HTX Nông Nghiệp (bậc 1) Cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong HTX NN 02-03 tháng      
2.2 Giám đốc HTX (bậc 2) Cán bộ quản lý, thành viên, người lao động trong HTX 03 tháng      
2.3 Giám đốc HTX (bậc 3) 06 tháng      
2.4 Kiểm soát HTX (bậc 1) 02-03 tháng      
2.5 Kế toán HTX (bậc 2) 03 tháng      
2.6 Quản trị và khai thác vận tải đường bộ (bậc 1) Cán bộ điều hành vận tải 02-03 tháng      
2.7 Lái xe ô tô các hạng B1 số tự động, B2 và C   Công dân Việt Nam 03-06 tháng Học phí: theo quy định  
   

II. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ HTX
  
STT Tên chương trình, nội dung Đối tượng Thời gian Ghi chú
1 Kiến thức về tổ chức, quản lý điều hành Hợp tác xã
1.1 Nâng cao năng lực quản lý & nghệ thuật lãnh đạo HTX HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 02 ngày  
1.2 Quản trị và điều hành hoạt động của HTX 02 ngày  
1.3 Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm 02 ngày  
1.4 Quản trị marketing trong HTX 02 ngày  
1.5 Quản trị nguồn nhân lực trong HTX 02 ngày  
1.6 Quản trị sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm 02 ngày  
1.7 Quản trị chi phí và định giá bán 02 ngày  
1.8 Quản trị chất lượng sản phẩm 02 ngày  
1.9 Lập kế hoạch kinh doanh chiến lược trong HTX 02 ngày  
1.10 Xây dựng và phát triển thương hiệu 02 ngày  
1.11 Tâm lý quản lý HTX 02 ngày  
1.12 Chuỗi giá trị, phát triển HTX gắn với xây dựng chuỗi giá trị 02 ngày  
1.13 Xúc tiến thương mại 02 ngày  
1.14 Thương mại điện tử 02 ngày  
1.15 Tiêu thụ tập trung qua HTX 03 ngày Theo chương trình JICA
1.16 Cung ứng tập trung qua HTX 03 ngày
1.17 Xây dựng kế hoạch trung hạn 03 ngày
1.18 Tín dụng nội bộ 03 ngày
1.19 Kế toán dành cho nhà quản lý HĐQT, BGĐ, KT 03 ngày  
1.20 Huy động vốn vốn trong sản xuất 02-03 ngày  
1.21 Đọc và minh bạch tài chính trước đại hội 02-03 ngày  
2 Kiến thức tài chính, kế toán
2.1 Triển khai TT 24/2017/TT-BTC về chế độ kế toán HTX Kế toán 03-05 ngày  
2.2 Thực hành khai báo thuế trên máy tính 03 ngày  
2.3 Thực hành kế toán HTX trên máy tính 08-10 ngày  
2.4 Quản trị tài chính HTX 02-03 ngày  
2.5 Phân tích và đánh giá báo cáo tài chính HTX 02-03 ngày  
2.6 Quản trị chi phí, doanh thu và lợi nhuận 02 ngày  
3 Kiến thức kiểm soát, kiểm toán
3.1 Pháp luật về kiểm soát HTX Ban kiểm soát/ Kiểm soát viên 01-02 ngày  
3.2 Công tác kiểm soát trong HTX 01-02 ngày  
3.3 Kỹ năng giải quyết khiếu nại của thành viên 01-02 ngày  
3.4 Kiểm soát tài chính trong HTX 01-02 ngày  
3.5 Kiểm soát kế toán trong HTX 01-02 ngày  
3.6 Kiểm soát nội bộ trong HTX 02-03 ngày  
4 Một số kỹ năng
4.1 Kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng thời đại 4.0 HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 01-02 ngày  
4.2 Kỹ năng soạn thảo và quản lý văn bản 01-2 ngày  
4.3 Kỹ năng đàm phám và ký kết hợp đồng cho các HTX. 01-02 ngày  
4.4 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả 01 ngày  
4.5 Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả 01 ngày  
4.6 An toàn vệ sinh thực phẩm trong HTX 01 ngày  
4.7 Kỹ năng tạo động lực làm việc hiệu quả tại HTX 01-02 ngày  
4.8 Kỹ năng xây dựng văn hóa kinh doanh HTX 02 ngày  
4.9 Kỹ năng mềm ứng dụng trong quản lý kinh doanh HTX 02 ngày  
4.10 Kỹ năng Marketing mạng xã hội 01 ngày  
4.11 Xây dựng nội dung truyền thông 01 ngày  
4.12 An toàn lao động, vệ sinh lao động Thành viên, người lao động 01 ngày  
5 Giám đốc điều hành chuyên sâu
5.1 Cấu phần 1: Chân dung CEO – HTX chuyên nghiệp HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 01 ngày  
5.2 Cấu phần 2: Quản trị tổng quát
5.2.1 Phát triển năng lực Lãnh đạo HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 02 ngày  
5.2.2 Quản trị chiến lược 02 ngày  
5.2.3 Hệ thống quản lý HTX 03 ngày  
5.2.4 Văn hóa tổ chức 02 ngày  
5.3 Cấu phần 3: Quản trị chức năng
5.3.1 Quản trị nhân lực cho Lãnh đạo HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 04 ngày  
5.3.2 Quản trị Marketing cho Lãnh đạo 03 ngày  
5.3.3 Quản trị Bán hàng cho Lãnh đạo 04 ngày  
5.3.4 Quản trị Tài chính cho Lãnh đạo 04 ngày  
5.3.5 Quản trị sản xuất cho Lãnh đạo 02 ngày  
5.4 Cấu phần 4: Kiến thức hỗ trợ
5.4.1 Pháp Luật HTX, Pháp luật kinh doanh HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 03 ngày  
5.4.2 Thương mại điện tử 02 ngày  
5.4.3 Kỹ năng mềm 04 ngày  
6 Giám đốc kinh doanh chuyên sâu HTX
6.1 Chân dung CCO/Being a Professional CCO HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 0,5 ngày  
6.2 Chiến lược Kinh doanh/Business Strategy 01-1,5 ngày  
6.3 Bộ phận Kinh doanh/Sales & Marketing Division 0,5-01 ngày  
6.4 Quản trị Marketing/Marketing Management 01-1,5 ngày  
6.5 Quản trị Bán hàng/Sales Management 01-1,5 ngày  
6.6 Chăm sóc Khách hàng/Customer Care 0,5-01 ngày  
6.7 Huấn luyện Bán hàng/Sales Coaching 01-1,5 ngày  
6.8 Hệ thống Phân phối/Distributior Chanels 0,5-01 ngày  
6.9 Marketing thương mại 0,5-01 ngày  
6.10 Quản lý Đội ngũ/Managing Team 0,5-01 ngày  
7 Giám đốc nguồn nhân lực chuyên sâu HTX
7.1 Chân dung của một CHRO/On Becoming a CHRO HĐQT, BGĐ,
Cán bộ chủ chốt
0,5ngày  
7.2 Chiến lược nguồn nhân lực/HR Strategy 01-1,5 ngày  
7.3 Tổ chức bộ phận nhân sự/HR Department 0,5-01 ngày  
7.4 Tuyển dụng và bổ dụng/Recruitment & Assignment 01-1,5 ngày  
7.5 Đánh giá nhân sự/Personel Appraisl 01-1,5 ngày  
7.6 Đào tạo và phát triển/HR Training & Development 0,5-01 ngày  
7.7 Văn hoá tổ chức/Cooporative  Culture 01-1,5 ngày  
7.8 Lương và Chế độ đãi ngộ /Compensation & Remuneration System 0,5-01 ngày  
7.9 Pháp luật Lao động/Laws & Regulations on Labour 0,5-01 ngày  
8 Chiến lược phát triển Chuỗi cung ứng HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 03 ngày  
9 Quản trị rủi ro trong HTX HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 03 ngày  
10 Hội nhập kinh tế quốc tế HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 01 ngày  
11 Lập và thẩm định dự án đầu tư trong HTX HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 02 ngày  
12 Chuyển đổi số trong HTX
12.1 Ứng dụng chuyển đổi số trong HTX HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt
 
02 ngày  
12.2 Ứng dụng phần mềm nhật ký sản xuất (facefarm) 02 ngày  
12.3 Ứng dụng phần mềm kế toán HTX (waca) 02 ngày  
12.4 Xây dựng thương hiệu, nhãn mác, bao bì sản phẩm 02 ngày  
12.5 Hướng dẫn đưa sản phẩm và phát triển kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử 02 ngày  
13 Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ QTDND
13.1 Phân tích và quản lý tài chính QTDNDN HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 02 ngày  
13.2 Nghiệp vụ tín dụng của QTDND 02 ngày  
13.3 Nghiệp vụ kế toán QTDND 02 ngày  
13.4 Kiểm soát, kiểm toán QTDND 02 ngày  
13.5 Quản lý rủi ro trong hoạt động của QTDND 02 ngày  
13.6 Kỹ năng giao dịch QTDND 02 ngày  
14 Hướng dẫn phát triển sản phẩm OCOP trong HTX HĐQT, BGĐ, Cán bộ chủ chốt 02-03 ngày  

Những tin cũ hơn

Đăng ký học
Bn đk
Hỗ trợ Online
hotrotructuyen
VỊ TRÍ GOOGLE MAPS
daihoi6
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay213
  • Tháng hiện tại39,959
  • Tổng lượt truy cập845,835
bn bottom
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây