Xây dựng mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương

Thứ ba - 20/07/2021 11:53

Ngày 19/7, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo vừa ký ban hành Kế hoạch 462 /LMHTXVN-KHHT về Kế hoạch và nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) năm 2022 đối với Liên minh HTX cấp tỉnh.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX

Theo đó, định hướng hoạt động năm 2022 cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; đẩy mạnh xây dựng Liên minh HTX cấp tỉnh vững mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên; phát triển kinh tế tập thể, HTX nhanh, hiệu quả và bền vững; đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác trong các ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế và địa bàn, nhất là khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phù hợp với điều kiện của từng địa phương; sản xuất gắn với chuỗi giá trị; củng cố, tổ chức lại hoạt động của các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác (THT) hiện có; phối hợp hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý nhà nước thực hiện giải thể các HTX ngừng hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả kéo dài không có khả năng củng cố, tổ chức lại.

Về kế hoạch và nhiệm vụ chủ yếu năm 2022, Liên minh HTX cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban, sở, ngành, UBND cấp huyện và xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền: Tổ chức các hội nghị, lớp bồi dưỡng, diễn đàn, hội thảo, toạ đàm; mở các chuyên đề, chuyên san và chuyên mục tuyên truyền về phát triển kinh tế tập thể, HTX, các mô hình hoạt động có hiệu quả, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; phấn đấu 100% thành viên HTX, liên hiệp HTX, THT và bộ phận lớn người dân được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền địa phương về kinh tế tập thể, HTX.

Xây dựng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao

Liên minh HTX cấp tỉnh cũng chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và các giải pháp phát triển KTTT, HTX: Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức tối thiểu 02 hội nghị đối thoại phát triển HTX theo lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp để tháo gỡ khó khăn; tổng kết, khen thưởng HTX hoạt động hiệu quả; đề xuất cấp có thẩm quyền của tỉnh giao Liên minh HTX tỉnh chủ trì nghiên cứu tối thiểu 02 đề tài  khoa học, công nghệ và 01 nhiệm vụ về bảo vệ môi trường liên quan đến khu vực kinh tế tập thể, HTX tại địa phương trong năm 2022; tổ chức điều tra, khảo sát nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX, hỗ trợ xây dựng sách trắng HTX; thống kê, xây dựng phương án cụ thể về giải thể các HTX ngừng hoạt động; khó khăn, vướng mắc, nhu cầu hỗ trợ và kiến nghị của thành viên, phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương và Liên minh HTX Việt Nam để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Ứng dụng công nghệ cao trong việc sản xuất thu hoạch nông sản mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ảnh: Internet

Thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Năm 2022, chủ trì, vận động, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới tối thiểu 30 HTX; 01 liên hiệp HTX và 50 THT; đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn lực xây dựng ít nhất 03 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương; đào tạo, bồi dưỡng tăng thêm so với năm 2021 ít nhất 10% số cán bộ quản lý HTX và 15% số cán bộ, viên chức và người lao động của Liên minh HTX tỉnh đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; bố trí kinh phí hỗ trợ các HTX tham gia 03 Hội chợ xúc tiến thương mại HTX và 01 Diễn đàn kinh tế hợp tác do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức; tổ chức, tham gia các Hội chợ xúc tiến thương mại HTX, kết nối cung cầu, triển lãm... tại địa phương; hướng dẫn cho vay ưu đãi HTX trong sản xuất, kinh doanh phòng, chống đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh khác...

Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường

Cũng theo Kế hoạch, Liên minh HTX cấp tỉnh thực hiện Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Hỗ trợ HTX kết nối thị trường, liên kết hợp tác với doanh nghiệp lớn hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm của HTX; tập huấn kiến thức về quản trị, kinh doanh dịch vụ, thương mại; tuyên truyền, quảng bá, đưa hàng nông sản bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm vào hệ thống kinh doanh trên địa bàn; huy động nguồn lực cho hoàn thiện và nhân rộng các mô hình HTX thí điểm; tuyên truyền, phổ biến, tạo điều kiện cho các HTX khác tham quan, học tập; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thành viên HTX; tổ chức tư vấn, kiện toàn hoạt động; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho HTX vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX,....

Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia: (i) Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới: Phối hợp triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chương trình khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; công tác khuyến nông; liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp; phát triển ngành nghề nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn,... ; (ii) Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và anh sinh xã hội bền vững: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; hỗ trợ phát triển ngành nghề và dịch vụ; hỗ trợ các hoạt động đa dạng hóa sinh kế khác; nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả; nhân rộng mô hình tạo việc làm,....; (iii) Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ và nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; vv....

Chuyển đổi số đối với khu vực KTTT, HTX

Thực hiện Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX: Đề nghị HĐND, UBND cấp tỉnh cấp vốn điều lệ để thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX (đối với địa phương chưa thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX) hoặc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển HTX địa phương, đảm bảo vốn điều lệ của Quỹ tối thiểu 20 tỷ đồng trở lên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX địa phương.

Liên minh cấp tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành thực hiện chuyển đổi số đối với khu vực KTTT, HTX và hoạt động của Liên minh HTX tỉnh phù hợp với Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Xây dựng và triển khai Đề án hiện đại hóa công nghệ thông tin để cung ứng các dịch vụ cho thành viên, xây dựng ngân hàng dữ liệu về kinh tế tập thể, HTX và hoạt động Liên minh HTX tỉnh; triển khai các chương trình đào tạo chuyển đổi số cho HTX; các mô hình HTX thành công, điển hình về chuyển đổi số; triển khai các hoạt động truyền thông cho Chương trình để tạo sự lan tỏa và kết nối,....

Ứng dụng mã QRcode giúp các HTX định danh được sản phẩm tốt hơn trên thị trường. Ảnh: Internet

Cơ cấu lại tổ chức bộ máy, biên chế theo vị trí việc làm, phù hợp quy định của Điều lệ và chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương: Đề xuất tỉnh ủy, UBND tỉnh bố trí biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất và phương tiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của Liên minh HTX tỉnh; xây dựng kế hoạch và huy động các nguồn lực để đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, nhân viên theo vị trí việc làm và chương trình đào tạo do Liên minh HTX Việt Nam ban hành; ký kết và thực hiện các Chương trình phối hợp công tác với sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, HTX; chủ động tổ chức các phong trào thi đua do cấp ủy, chính quyền địa phương phát động, gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTTT, HTX và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh.

Vân Khánh
 

Link bài viết gốc: https://vca.org.vn/xay-dung-mo-hinh-hop-tac-xa-san-xuat-gan-voi-chuoi-gia-tri-san-pham-chu-luc-quoc-gia-vung-dia-phuong-a23003.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

bn bottom
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây