Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng vững mạnh, thống nhất chặt chẽ tổ chức và hoạt động từ trung ương đến địa phương

Thứ sáu - 07/01/2022 10:37

Sáng ngày 6/1, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ tư, khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021 và đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022.
 

20220106 0D8A8003


Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Bảo cho biết năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gây hậu quả nặng nề, nhất là đợt dịch lần thứ 4. Bên cạnh đó, đây là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), thực hiện Nghị quyết Đại hội đai biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam (sửa đổi), Nghị quyết số 88/NQ-LMHTXVN ngày 22/3/2021 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam.

Người đứng đầu Liên minh HTX Việt Nam cho biết Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng giao, ủy thác nhiều nhiệm vụ quan trọng cho Liên minh HTX Việt Nam, do đó khối lượng công việc tăng và phức tạp. Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước cấp hạn hẹp, ngoài tiết kiệm chi thường xuyên hằng năm, phải tiết kiệm thêm 10% theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ. Bộ, ngành chưa có hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực đã tập trung chỉ đạo hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2021.

Tình hình hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2021

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Liên minh HTX Việt Nam ông Phạm Ngọc Toại đánh giá năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức khối lượng công việc lớn và phức tạp, dưới sự lãnh đạo quyết liệt và trách nhiệm của Đảng đoàn, chỉ đạo điều hành của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam thực hiện có hiệu quả chức năng và nhiệm vụ, giữ vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX, góp phần nâng cao uy tín của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam ở trong nước và quốc tếvới một số kết quả nổi bật như:

Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, tư vấn, hỗ trợ, cung ứng dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19; triển khai hiệu quả Chương trình 503.

Huy động tối đa nguồn lực từ ngân sách nhà nước, sự tham gia tích cực của các HTX thành viên, thành viên liên kết cấp quốc gia trong công tác tư vấn hỗ trợ; phối hợp làm việc, ký kết Chương trình phối hợp hiệu quả với Ủy ban Dân tộc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số bộ ngành tạo nguồn lực cho phát triển KTTT, HTX

Bên cạnh đó, chủ động nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tích cực tham gia tổng kết Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoàn thiện pháp luật về KTTT, HTX; tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực phi nông nghiệp; tham mưu trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và nhiều cơ chế chính sách mới, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho phát triển KTTT, HTX và tổ chức hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Đẩy mạnh công tác truyền thông trong mọi hoạt động, nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc của HTX, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các thành viên, tập trung tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh cho HTX trong điều kiện dịch Covid-19.

Theo ông Phạm Ngọc Toại, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực thực sự đổi mới, khoa học, quyết liệt, toàn diện, tăng cường liên kết hệ thống trong mọi hoạt động; mối quan hệ công tác với bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, bài bản, hiệu quả;

Cùng với sự nỗ lực của toàn hệ thống Liên minh HTX Việt Nam, khu vực KTTT, HTX cơ bản duy trì sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng tuy giảm nhưng số lượng HTX thành lập mới tăng, phát huy vai trò quan trọng trong kết nối, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phát triển kinh tế hộ thành viên.
 

20220106 0D8A7998

 

Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022

Năm 2022, dự báo trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đặt mục tiêu xây dựng vững mạnh, thống nhất chặt chẽ tổ chức và hoạt động từ trung ương đến địa phương. Nhà nước tạo điều kiện về kinh phí và cơ chế cho hệ thống Liên minh HTX Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo Điều lệ, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tập trung phát triển dịch vụ công, chú trọng công tác đào tạo, xúc tiến thương mại, công nghệ và tín dụng, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của các HTX, Liên hiệp HTX và tổ hợp tác, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh xác định.

Tại Hội nghị, các chỉ tiêu cụ thể trực tiếp của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đặt ra như:

Số HTX thành viên Liên minh HTX tỉnh, thành phố, tăng khoảng 10% so với năm 2021, chiếm 80% tổng số HTX của các tỉnh, thành phố; 100% Liên minh HTX tỉnh, thành phố có Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX thành lập và hoạt động theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã; 100% Liên minh HTX tỉnh, thành phố thực hiện cung cấp thông tin đúng thời hạn và các chỉ tiêu về tình hình phát triển kinh tế tập thể, HTX và hoạt động của Liên minh theo Quyết định số 250/QĐ-LMHTXVN ngày 11/06/2021 của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam; Phấn đấu 30% cán bộ được đào tạo, đào tạo lại, nhất là cán bộ thực hiện công tác tư vấn hỗ trợ; Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam tiếp tục huy động các nguồn lực triển khai hiệu quả Chương trình kết nối cung - cầu tiêu thụ hàng hóa do HTX, THT sản xuất (Chương trình 503).

Bên cạnh đó, các thành viên tham gia Hội cũng cũng đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2022 như: Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đại hội VI); Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam; Nắm bắt kịp thời các khó khăn, vướng mắc của HTX, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp tháo gỡ khó khăn của khu vực KTTT, HTX; thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các HTX thành viên; Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và hệ thống chính trị về phát triển KTTT, HTX trong tất cả các hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; củng cố và nâng cao hiệu quả công tác thông tin; Xây dựng, triển khai các đề án để phục vụ phát triển hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; Đổi mới và nâng cao hiệu quả tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX, Liên hiệp HTX, THT, trong đó đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến thương mại, triển khai Chương trình 503/CTr-LMHTXVN kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm cho HTX; Đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; nâng cao cao năng lực đối ngoại và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh các phong trào thi đua.

 Quang Trung - Quỳnh Trang
Ảnh: Lê Huy

Link bài viết gốc: https://vca.org.vn/he-thong-lien-minh-htx-viet-nam-dat-muc-tieu-xay-dung-vung-manh-thong-nhat-chat-che-to-chuc-va-hoat-dong-tu-trung-uong-den-dia-phuong-a24854.html
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Đăng ký học
Bn đk
Hỗ trợ Online
hotrotructuyen
VỊ TRÍ GOOGLE MAPS
daihoi6
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay124
  • Tháng hiện tại43,485
  • Tổng lượt truy cập849,361
bn bottom
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây