Chương trình đào tạo trung cấp - Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ

Chủ nhật - 04/04/2021 21:06

Tên nghề: Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ
Mã nghề: 5340407
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
(Tốt nghiệp trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 25
Thời gian đào tạo: 1,5 năm
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp trung cấp
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:
1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức:
       + Nắm vững đường lối, chủ trương và chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, vận dụng trong quản lý kinh tế, khai thác kỹ thuật phương tiện vận tải an toàn, hiệu quả điều kiện của nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa;
       + Có các kiến thức cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh đủ để tiếp thu các kiến thức chuyên môn nghề: Nguyên lý cơ bản của hoạt động kinh tế và quản trị kinh doanh, những tác nhân chi phối hoạt động kinh tế và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp;
      + Nắm được những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vận tải đường bộ.
- Kỹ năng nghề nghiệp:
  + Tổ chức điều tra, nghiên cứu thị trường, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch vận chuyển; Đề xuất các biện pháp khai thác hiệu quả phương tiện vận tải, vật tư kỹ thuật của doanh nghiệp vận tải;
  + Đề xuất và tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thoả mãn nhu cầu vận tải của nền kinh tế quốc dân;
  + Thu thập, xử lý và phân phối thông tin theo yêu cầu quản lý; Vận dụng được công nghệ thông tin trong quản lý kinh doanh của doanh nghiệp vận tải;
  + Cập nhật được tiến bộ khoa học kỹ thuật, tham gia đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Chính trị, đạo đức:
   + Nắm được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam;
        + Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, nắm vững vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam;
  + Có thế giới quan khoa học, có nhận thức đúng về Chủ nghĩa Xã hội để từ đó tin tưởng vào đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, chấp hành tốt chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của đơn vị;
  + Tôn trọng và làm theo Hiến pháp, Pháp luật, có nếp sống lành mạnh, giản dị, trong sạch và tinh thần đoàn kết sẵn sàng bảo vệ thành quả xã hội chủ nghĩa;
  + Có tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật cao, trung thực, yêu nghề, tích cực học tập và rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Thể chất và quốc phòng:
   + Đủ sức khoẻ đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao;
   + Có kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng, an ninh;
   + Có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
3. Cơ hội việc làm:
Sau khi tốt nghiệp người học làm việc được trong những doanh nghiệp kinh doanh vận tải hoặc các đơn vị vận tải trực thuộc các doanh nghiệp sản xuất. Những vị trí có thể làm việc: Nhân viên điều độ chuyên trách, nhân viên phòng kế hoạch vận tải, phòng kinh doanh, quản lý nhân sự.
II. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN KHOÁ HỌC:
- Số lượng môn học, mô đun: 25
- Khối lượng kiến thức toàn khoá học: 60 tín chỉ, 1.410 giờ
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 225 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1.185 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 516 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 826 giờ
- Thời gian học văn hoá THPT đối với hệ tuyển sinh tốt nghiệp THCS: 1.020 giờ
(Danh mục các môn học văn hoá THPT và phân bổ thời gian cho từng môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Chư­ơng trình khung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Việc bố trí trình tự học tập các môn học phải theo logic sư­ phạm, đảm bảo học sinh có thể tiếp thu đ­ược các kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghề có hiệu quả.
III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔN ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỐ THỜI GIAN, ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC:
 

Mã MH/MĐ Tên môn học, mô đun Thời gian đào tạo (giờ)
Số TC Tổng
số
Trong đó
Thực Kiểm
thuyết hành tra
I Các môn học chung 12 225 101 109 15
MH 01 Chính trị 2 30 15 13 2
MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1
MH 03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 45 28 13 4
MH 05 Tin học 2 45 15 29 1
MH 06 Ngoại ngữ 3 60 30 25 5
II Các môn học đào tạo nghề 48 1.185 415 717 53
II.1 Các môn học , mô đun kỹ thuật cơ sở cơ sở 21 450 245 178 27
MH 07 Luật kinh tế 2 30 15 13 2
MH 08 Luật Hợp tác xã 2 30 15 13 2
MH 09 Quản trị học 3 60 30 26 4
MH 10 Kinh tế vi mô 2 45 20 23 2
MH 11 Soạn thảo văn bản 2 30 15 13 2
MH 12 Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải 2 45 30 12 3
MH 13 Kinh tế vận tải 2 60 40 16 4
MH 14 Marketing 2 60 40 16 4
MH 15 Định mức kinh tế kỹ thuật 2 45 20 23 2
MH 16 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 45 20 23 2
II.2 Các môn học chuyên môn nghề 27 735 170 539 26
MH 17 Quản trị tài chính doanh nghiệp 3 60 25 31 4
MH 18 Tổ chức vận chuyển 3 60 25 31 4
MH 19 Tổ chức xếp dỡ 3 60 25 31 4
MH 20 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 60 30 26 4
MH 21 Điều tra kinh tế - kỹ thuật vận tải ô tô 3 60 25 31 4
MH 22 Bảo vệ môi trường giao thông vận tải 1 30 15 13 2
MH 23 Bảo hiểm trong giao thông vận tải 1 30 15 13 2
MH 24 An toàn lao động, vệ sinh lao động 1 15 10 3 2
MH 25 Thực tập tốt nghiệp 9 360 0 360 0
Cộng 60 1.410 516 826 68

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN VÀ XÉT TỐT NGHIỆP:
4.1. Kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:
Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động –  Thương binh xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Chi tiết quy định trong chương trình các môn học, mô đun.
4.2. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
Thực hiện theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 của Bộ Lao động –  Thương binh xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ.
Người học tích lũy đủ môn học, mô đun tương đương 60 tín chỉ được quy định trong kế hoạch đào tạo của khóa học sẽ được xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.
 
                    HIỆU TRƯỞNG

                       (Đã ký)
               Huỳnh Lam Phương

 

 
Đăng ký học
Bn đk
Hỗ trợ Online
hotrotructuyen
VỊ TRÍ GOOGLE MAPS
daihoi6
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay1,140
  • Tháng hiện tại53,438
  • Tổng lượt truy cập790,022
bn bottom
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây